آموزش کارآفرینی برای دانش آموزان جلسه 1

شروع یک کسب و کار در دوران دبیرستان ممکن است ترسناک به نظر برسد، اما چالشی است که مهارت های…

0
رایگان!

آموزش کارآفرینی به دانش آموزان جلسه 2 (کارتیمی و اهمیت آن)

تعریف تیم  تیم تعداد محدودی از افراد با مهارت های مکمل اند که به منظور دستیابی به هدف مشترک و…

0
رایگان!